Shomovskaya Natalya

Artist, follower of realism school.

Member of the Union of Artists "MOOOSKh". 

+7 903 5685863
nata-forward@yandex.ru

https://www.instagram.com/natalyashkaya/